A gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározottak szerint a gazdasági kamaráknál négyévente választásokat kell tartani. A választott testületek négyéves ciklusa ebben az évben lejár. A CSKIK Elnöksége június 4-i ülésén elfogadta a kamarai választások menetrendjét, melynek értelmében, szeptember 2-6. között a tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűléseken történik meg a 60 fős kamarai küldöttgyűlés tagjainak, szeptember 23-i tisztújító küldöttgyűlésen pedig a kamara tisztségviselőinek megválasztása.

Mint ahogy a gazdasági szféra egészének képviseletére jogosult a kereskedelmi és iparkamara, valamennyi választási névjegyzékben szereplő Csongrád-Csanád vármegyei nem agrár főtevékenységű vállalkozás jelölhet, illetve választhat, de csak önkéntes kamarai tagot.

Választási Névjegyzék

A Kamara Választási Bizottsága a választási névjegyzéket és az annak részét képező tagjegyzéket (együttesen: a „Választási Névjegyzék”) az Ügyfélszolgálati Irodákban vármegyeszerte július 26-től augusztus 1-ig között közszemlére és betekintésre hozzáférhetővé teszi. A közszemlére tétel a választási névjegyzék elektronikus formában történő kifüggesztésével, annak elektronikus aláírással és időbélyegzővel történő ellátása mellett kerül sor.

A választási névjegyzék tagozatonkénti bontásban tartalmazza a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy(ek) nevét.

A tagjegyzék tartalmazza a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdő időpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag nevében e törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét.

A névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogásaikat 2024. augusztus 1-ig kell a Választási Bizottsághoz benyújtani.

Küldöttválasztás

A küldöttgyűlés 60 mandátummal rendelkezik. A küldöttválasztás során konszenzusos alapon figyelemmel kell lenni a tagozat gazdasági súlyára, a tagozat tagsági létszámára, a vármegyeszékhelyen kívüli megyei jogú városban székhellyel rendelkező vállalkozások, és működő területi szervek arányos képviseletére. Az alaplétszám tagozatonként 7 fő, a fennmaradó 32 hely 50 %-ban a befizetett tagdíj, 50%-ban a tagozati létszám alapján kerül súlyozásra. A Választási Bizottság határozata szerint az Ipari Tagozatban 19, a Kereskedelmi Tagozatban 15, a Szolgáltatási Tagozatban 16, a Kézműipari Tagozatban 10 küldött, valamint tagozatonként 3-3 pótküldött választható.

Alapszabályunk értelmében a területi képviseleti keretszámok tagozatonként:

A fennmaradó küldötti mandátumok a tagozatok szakmai szempontú képviseletét biztosítják.

Küldöttnek, tisztségviselőnek, testületi tagnak a kamarai tagvállalkozás képviseletére jogosult természetes személy választható. A gazdasági kamarai törvény 2 § f) pontja alapján képviseletre jogosult természetes személy, az egyéni vállalkozó, a gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, továbbá az egyéni vállalkozó alkalmazottja és segítő családtagja.

A választási eljárás során a gazdálkodó szervezet szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják a személyazonosságuk hitelt érdemlő igazolásával.

A térségi és a vásárhelyi városi elnökségek megválasztása is most aktuális, ezért augusztus 26. – szeptember 2. között várjuk az adott térségben működő kamarai tagokat. A térségi ülések alkalmával sor kerül a térségi küldöttek jelölésére is.

A jelöltek listájának összeállítása a tagozati jelölő bizottságok, illetve a térségi elnökségek feladata, tehát a jelöltek személyére e testületeknél lehet javaslatot tenni előzetesen, illetve a jelölőgyűléseken felszólalva. A jelenlévők 20%-ának + 1 szavazattal lehet valakiből jelölt. Egy gazdálkodó szervezet küldöttnek, testületi szerv tagjának, elnöknek, alelnöknek és tisztségviselőnek minden tisztségre csak egy jelöltet állíthat. Előzetes javaslatokat az alábbi elérhetőségeken juttathatja el az illetékes bizottságnak a javasolt személy beosztásával, képviselt vállalkozás nevével és javasolt pozíció megjelölésével: e-mailben: titkarsag@cskik.hu, személyesen és levélben: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.. 

A küldötteket szeptember 2-5. között megtartott jelölő- és küldöttválasztó gyűléseken jelöltállítást követően titkos szavazással választják többes jelölés esetén. Ugyancsak ekkor választják meg a kamarai tagok a tagozati elnökséget is.

A tisztségviselők, testületi tagok megválasztása már a megválasztott küldöttek feladata lesz az első, tisztújító küldöttgyűlésen szeptember 23-án. A küldöttek soraikból – a tagozati jelölések figyelembevételével – megválasztják a kamara elnökét, alelnökeit, az elnökség 19 tagját, tagozatonként 2-2 pót elnökségi tagot, valamint az ellenőrző és az etikai bizottság 6-6 tagját, továbbá az országos kamarai küldötteket. Ez a fórum tesz javaslatot az országos kamarai elnökségbe jelölt Csongrád-Csanád vármegyei képviselők személyére is.

A kamara választási szabályzata ITT érhető el, mely része a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának.

 

Térségi gyűlések és tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűlések időpontjai

Térségi gyűlések

Helyszín: térségi kamarai iroda, kivéve Szentes, ahol egyeztetés alatt van a helyszín

A csongrádi, kisteleki, mórahalmi térség együtt tagozatonként 1-1 küldött jelöltet állít, a jelölt állítás Csongrádon történik. Térségi irodáink elérhetőségei és nyitvatratásai itt érhetőek el.

Tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűlések

Helyszín: CSKIK Székház

CSKIK Választási Bizottsága

Július 10-én megalakult a kamara Választási Bizottsága, és megkezdte munkáját.

A bizottság elnöke: Palotás Sándor (Déli-Farm Kft.)

A bizottság tagjai:
Bacsa Pál  (BacsaTech Kft.)
Gergely Gábor ev.
Héjja Zsoltné ev.
Horváth Gábor (Calendula Kft.)
Lángi Zoltán (MetalCom Zrt)
Mura-Mészáros Zsolt (Délzsalu Kft.)
Takácsné Fekete Piroska  (TÉT Szerszám Kft.)
Török László e.v.