Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Statisztikai számjel: 18453616 9411 541 06), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://cskik.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (továbbiakban: „Látogató“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) alapján jár el. A Látogató a weboldalra történő belépéssel és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a Látogatók magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon a Látogatók személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

2. Az adatkezelő adatai

Adatvédelmi és adatkezelési kérdésekben a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarával az adatvedelem@cskik.hu e-mail címen léphet kapcsolatba.
Szervezet neve: Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara
Székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Statisztikai számjel: 18453616 9411 541 06
Telefon: +36 (62) 554-250
E-mail: info@cskik.hu

 

3. Értelmező rendelkezések

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Személyes adat: a Látogatóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Látogató neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Látogatóra vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: a Látogató akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Látogató: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 
4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen Szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.
A www.cskik.hu weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít.

4.1. Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.2. Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő által igénybe vett Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A www.cskik.hu weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

 5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek
A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Látogatók e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatkezelés célja a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara működésével, tevékenységével kapcsolatos tartalomszolgáltatás és a szolgáltatásaival összefüggő egyéb információk megadása. Az Adatkezelő a Látogató által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Felhívjuk a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Látogató hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a Látogató adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: Látogató számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően a Látogató által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, Látogatónak a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál, úgy mint a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok Látogató azonosítására nem alkalmasak, és ezeket az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a látogatás során generálódnak és melyeket a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer a Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.
A www.cskik.hu weboldal informatikai rendszerének üzemeltetése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túl a Látogatóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Látogató hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Látogató jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Látogató bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Látogató bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, adatai törlésére irányuló kérelemmel illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül.

Levelezési cím: Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
E-mail: adatvedelem@cskik.hu

 

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Látogatók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2. A Látogató hozzáféréshez való joga

Látogató jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; a Látogató személyes adatainak kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Látogatóra nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3. Helyesbítés joga

Látogató kérheti a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4. Törléshez való jog

Látogató az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

a Látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

a Látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Látogató kérésére a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Látogató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és a Látogató ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Látogató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Látogató tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Látogató jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Látogató hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6. Adathordozáshoz való jog

Látogató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7. Tiltakozás joga

Látogató jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Látogató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Látogató jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9. Visszavonás joga

A Látogató jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10. Bírósághoz fordulás joga

A Látogató a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 3911-400

Fax: 06 1 3911-410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Látogató előzetes, ww.cskik.hu weboldalon közzétett értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Látogató a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.