A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Szervezetünk mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el alábbi tájékoztatók tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a tájékoztatókban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő neve: Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara (CSKIK)
Adószáma: 18453616-2-06

Elérhetőségei:
– cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
– e-mail: info@cskik.hu
– telefon: +36 62 554-250
– honlap: www.cskik.hu

Képviselője:
Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, kamarai titkár

Kamarai adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:
– e-mail: adatvedelem@cskik.hu
– posta, személyesen: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Horváth Péter Károly
– e-mail: adatvedelem@cskik.hu
– telefonszáma: +36 62 554-250

A Kamara adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
– az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Érintettek jogai
Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog
– az EU GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog

Adatbiztonság
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

Jogorvoslati lehetőség
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara 100%-os tulajdonában lévő DmG Oktatási Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatója ERRE A LINKRE kattintva érhető el.